يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
474نيروهاي مسلح70کپسول - داکسي سيکلين - 100mg1393/11/011350
474نيروهاي مسلح70کپسول - داکسي سيکلين - 100mg1393/11/011350
474نيروهاي مسلحکپسول - داکسي سيکلين - 100mg1392/08/201100
474نيروهاي مسلحکپسول - داکسي سيکلين - 100mg1392/03/05900
474نيروهاي مسلحکپسول - داکسي سيکلين - 100mg1391/12/21650
474نيروهاي مسلحکپسول - داکسي سيکلين - 100mg1391/04/03520
474نيروهاي مسلحکپسول - داکسي سيکلين - 100mg1390/09/28480