يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
471نيروهاي مسلح90کپسول - دوکسپين - 25mg1392/03/05800
471نيروهاي مسلحکپسول - دوکسپين - 25mg1391/12/21550
471نيروهاي مسلحکپسول - دوکسپين - 25mg1391/05/25450
471نيروهاي مسلحکپسول - دوکسپين - 25mg1390/10/06330