شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
471نيروهاي مسلح90کپسول - دوکسپين - 25mg1392/03/05800
471نيروهاي مسلحکپسول - دوکسپين - 25mg1391/12/21550
471نيروهاي مسلحکپسول - دوکسپين - 25mg1391/05/25450
471نيروهاي مسلحکپسول - دوکسپين - 25mg1390/10/06330