جمعه 30 مهر 1395    |    Thursday, October 20, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
470نيروهاي مسلحکپسول - دوکسپين - 10mg1392/03/05600
470نيروهاي مسلحکپسول - دوکسپين - 10mg1391/12/21400
470نيروهاي مسلحکپسول - دوکسپين - 10mg1391/06/18500
470نيروهاي مسلحکپسول - دوکسپين - 10mg1391/05/25300
470نيروهاي مسلحکپسول - دوکسپين - 10mg1388/07/16200