پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
470نيروهاي مسلحکپسول - دوکسپين - 10mg1392/03/05600
470نيروهاي مسلحکپسول - دوکسپين - 10mg1391/12/21400
470نيروهاي مسلحکپسول - دوکسپين - 10mg1391/06/18500
470نيروهاي مسلحکپسول - دوکسپين - 10mg1391/05/25300
470نيروهاي مسلحکپسول - دوکسپين - 10mg1388/07/16200