چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
462نيروهاي مسلحکپسول - ديزوپيراميد - 100mg1392/04/259180
462نيروهاي مسلحکپسول - ديزوپيراميد - 100mg1391/02/188850
462نيروهاي مسلحکپسول - ديزوپيراميد - 100mg1389/02/135705
462نيروهاي مسلحکپسول - ديزوپيراميد - 100mg1388/07/164544