جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1993نيروهاي مسلح70کپسول - ديکلوفناک سديم - 100mg1393/10/151750
1993نيروهاي مسلحکپسول - ديکلوفناک سديم - 100mg1392/12/271400
1993نيروهاي مسلحکپسول - ديکلوفناک سديم - 100mg1388/07/16370