پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
421نيروهاي مسلحکپسول - ديازوکسايد - 100mg1392/11/2550000
421نيروهاي مسلحکپسول - ديازوکسايد - 100mg1390/11/2526338
421نيروهاي مسلحکپسول - ديازوکسايد - 100mg1390/06/2119722