يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1463نيروهاي مسلح70کپسول - ديازوکسايد - 50mg1393/03/0141400
1463نيروهاي مسلحکپسول - ديازوکسايد - 50mg1390/12/2722590
1463نيروهاي مسلحکپسول - ديازوکسايد - 50mg1390/07/1614715