سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1959نيروهاي مسلحکپسول - ديازوکسايد - 25mg1392/06/0215705
1959نيروهاي مسلحکپسول - ديازوکسايد - 25mg1391/02/266300
1959نيروهاي مسلحکپسول - ديازوکسايد - 25mg1389/07/273600