شنبه 8 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
381نيروهاي مسلح70کپسول - دانترولن سديم - 25mg1393/08/0120000
381نيروهاي مسلح70کپسول - دانترولن سديم - 25mg1393/08/0120000
381نيروهاي مسلحکپسول - دانترولن سديم - 25mg1392/11/2710000
381نيروهاي مسلحکپسول - دانترولن سديم - 25mg1389/08/133559