شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
380نيروهاي مسلح70کپسول - دانازول - 200mg1393/06/019500
380نيروهاي مسلح70کپسول - دانازول - 200mg1392/10/148500
380نيروهاي مسلحکپسول - دانازول - 200mg1391/02/044600
380نيروهاي مسلحکپسول - دانازول - 200mg1390/04/184100
380نيروهاي مسلحکپسول - دانازول - 200mg1388/07/162900