يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
379نيروهاي مسلح70کپسول - دانازول - 100mg1392/09/106000
379نيروهاي مسلحکپسول - دانازول - 100mg1391/02/042800
379نيروهاي مسلحکپسول - دانازول - 100mg1390/04/182480
379نيروهاي مسلحکپسول - دانازول - 100mg1388/07/161690