دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
379نيروهاي مسلح70کپسول - دانازول - 100mg1392/09/106000
379نيروهاي مسلحکپسول - دانازول - 100mg1391/02/042800
379نيروهاي مسلحکپسول - دانازول - 100mg1390/04/182480
379نيروهاي مسلحکپسول - دانازول - 100mg1388/07/161690