شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2476نيروهاي مسلح95کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 50mg1393/05/0160000
2476نيروهاي مسلح95کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 50mg1393/04/2560000
2476نيروهاي مسلحکپسول - سيستئامين بي تارترايت - 50mg1391/05/084000