دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2476نيروهاي مسلح95کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 50mg1393/05/0160000
2476نيروهاي مسلح95کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 50mg1393/04/2560000
2476نيروهاي مسلحکپسول - سيستئامين بي تارترايت - 50mg1391/05/084000