پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
331نيروهاي مسلحکپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1392/03/051800
331نيروهاي مسلحکپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1391/12/211300
331نيروهاي مسلحکپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1391/09/221150
331نيروهاي مسلحکپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1390/09/051000