پنجشنبه 30 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
331نيروهاي مسلحکپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1392/03/051800
331نيروهاي مسلحکپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1391/12/211300
331نيروهاي مسلحکپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1391/09/221150
331نيروهاي مسلحکپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1390/09/051000