چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
329نيروهاي مسلحکپسول - کلوگزاسيلين - 250mg1392/03/051000
329نيروهاي مسلحکپسول - کلوگزاسيلين - 250mg1391/12/21750
329نيروهاي مسلحکپسول - کلوگزاسيلين - 250mg1388/07/16500