پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
318نيروهاي مسلح70کپسول - کلوفيبرات - 500mg1392/05/201900
318نيروهاي مسلحکپسول - کلوفيبرات - 500mg1392/03/051400
318نيروهاي مسلحکپسول - کلوفيبرات - 500mg1391/07/10900
318نيروهاي مسلحکپسول - کلوفيبرات - 500mg1388/07/16620