سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9464نيروهاي مسلح70کپسول - کليندامايسين - 300mg1393/10/015000
9464نيروهاي مسلحکپسول - کليندامايسين - 300mg1392/03/054200
9464نيروهاي مسلحکپسول - کليندامايسين - 300mg1392/01/113000
9464نيروهاي مسلحکپسول - کليندامايسين - 300mg1391/05/142200
9464نيروهاي مسلحکپسول - کليندامايسين - 300mg1389/11/231800