شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
309نيروهاي مسلح70کپسول - کليندامايسين - 150mg1393/10/012500
309نيروهاي مسلحکپسول - کليندامايسين - 150mg1392/03/052200
309نيروهاي مسلحکپسول - کليندامايسين - 150mg1391/08/203600
309نيروهاي مسلحکپسول - کليندامايسين - 150mg1391/02/182200
309نيروهاي مسلحکپسول - کليندامايسين - 150mg1389/12/011000