شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
287نيروهاي مسلح100کپسول - سيکلوسپورين - 100mg1393/08/3026000
287نيروهاي مسلح100کپسول - سيکلوسپورين - 100mg1393/03/0126000
287نيروهاي مسلح85کپسول - سيکلوسپورين - 100mg1393/04/1844000
287نيروهاي مسلح90کپسول - سيکلوسپورين - 100mg1393/04/1826000
287نيروهاي مسلحکپسول - سيکلوسپورين - 100mg1392/04/252400
287نيروهاي مسلحکپسول - سيکلوسپورين - 100mg1389/04/301200