سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1758نيروهاي مسلح100کپسول - سيکلوسپورين - 50mg1393/03/0113000
1758نيروهاي مسلح90کپسول - سيکلوسپورين - 50mg1393/04/1813000
1758نيروهاي مسلح85کپسول - سيکلوسپورين - 50mg1393/04/1822000
1758نيروهاي مسلحکپسول - سيکلوسپورين - 50mg1392/05/031200
1758نيروهاي مسلحکپسول - سيکلوسپورين - 50mg1389/07/10600