يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
288نيروهاي مسلح100کپسول - سيکلوسپورين - 25mg1393/03/016500
288نيروهاي مسلح85کپسول - سيکلوسپورين - 25mg1393/04/1811000
288نيروهاي مسلح90کپسول - سيکلوسپورين - 25mg1393/04/186500
288نيروهاي مسلحکپسول - سيکلوسپورين - 25mg1392/05/02600
288نيروهاي مسلحکپسول - سيکلوسپورين - 25mg1389/04/30300