پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
245نيروهاي مسلح70کپسول - سفالکسين - 500mg1393/07/013000
245نيروهاي مسلحکپسول - سفالکسين - 500mg1392/11/202500
245نيروهاي مسلحکپسول - سفالکسين - 500mg1392/05/022200
245نيروهاي مسلحکپسول - سفالکسين - 500mg1391/07/031200
245نيروهاي مسلحکپسول - سفالکسين - 500mg1388/07/16850