شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
243نيروهاي مسلح70کپسول - سفالکسين - 250mg1393/07/011600
243نيروهاي مسلحکپسول - سفالکسين - 250mg1392/11/201250
243نيروهاي مسلحکپسول - سفالکسين - 250mg1392/03/051000
243نيروهاي مسلحکپسول - سفالکسين - 250mg1391/07/03750
243نيروهاي مسلحکپسول - سفالکسين - 250mg1388/07/16550