دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1932نيروهاي مسلحکپسول - سلکوکسيب (سلکسيب) - 200mg1392/04/051500
1932نيروهاي مسلحکپسول - سلکوکسيب (سلکسيب) - 200mg1391/12/25800
1932نيروهاي مسلحکپسول - سلکوکسيب (سلکسيب) - 200mg1391/08/101000
1932نيروهاي مسلحکپسول - سلکوکسيب (سلکسيب) - 200mg1390/12/08720
1932نيروهاي مسلحکپسول - سلکوکسيب (سلکسيب) - 200mg1388/07/16650