جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1913نيروهاي مسلحکپسول - سلکوکسيب (سلکسيب) - 100mg1392/03/071000
1913نيروهاي مسلحکپسول - سلکوکسيب (سلکسيب) - 100mg1392/04/151000
1913نيروهاي مسلحکپسول - سلکوکسيب (سلکسيب) - 100mg1391/12/25600
1913نيروهاي مسلحکپسول - سلکوکسيب (سلکسيب) - 100mg1391/08/10700
1913نيروهاي مسلحکپسول - سلکوکسيب (سلکسيب) - 100mg1390/11/05500