شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7496نيروهاي مسلحکپسول - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg1392/04/058400
7496نيروهاي مسلحکپسول - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg1391/05/016000
7496نيروهاي مسلحکپسول - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg1390/05/264680