دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7495نيروهاي مسلحکپسول - سفکسيم (سفيکسيم) - 200mg1392/03/054200
7495نيروهاي مسلحکپسول - سفکسيم (سفيکسيم) - 200mg1391/04/193000
7495نيروهاي مسلحکپسول - سفکسيم (سفيکسيم) - 200mg1390/05/262380