سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
195نيروهاي مسلح0کپسول - کلستريول - 0.25mcg1393/08/300
195نيروهاي مسلحکپسول - کلستريول - 0.25mcg1392/05/056200
195نيروهاي مسلحکپسول - کلستريول - 0.25mcg1391/09/224000
195نيروهاي مسلحکپسول - کلستريول - 0.25mcg1390/07/062760