يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
18986نيروهاي مسلح90کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/11/01700000
18986نيروهاي مسلح90کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/06/01600000
18986نيروهاي مسلح85کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/04/25700000
18986نيروهاي مسلح70کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/05/25600000
18986نيروهاي مسلح70کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/05/202400000
18986نيروهاي مسلح70کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/05/01800000
18986نيروهاي مسلحکپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1392/11/25700000
18986نيروهاي مسلحکپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1392/03/27700000