پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7659نيروهاي مسلح70کپسول - آناگرليد - 0.5mg1393/04/2562500
7659نيروهاي مسلحکپسول - آناگرليد - 0.5mg1392/06/1562500
7659نيروهاي مسلحکپسول - آناگرليد - 0.5mg1391/09/0129000
7659نيروهاي مسلحکپسول - آناگرليد - 0.5mg1390/09/2146000
7659نيروهاي مسلحکپسول - آناگرليد - 0.5mg1388/07/1686300