سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7659نيروهاي مسلح70کپسول - آناگرليد - 0.5mg1393/04/2562500
7659نيروهاي مسلحکپسول - آناگرليد - 0.5mg1392/06/1562500
7659نيروهاي مسلحکپسول - آناگرليد - 0.5mg1391/09/0129000
7659نيروهاي مسلحکپسول - آناگرليد - 0.5mg1390/09/2146000
7659نيروهاي مسلحکپسول - آناگرليد - 0.5mg1388/07/1686300