سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2408نيروهاي مسلحکپسول - آزيترومايسين - 500mg1392/06/059000
2408نيروهاي مسلحکپسول - آزيترومايسين - 500mg1391/07/106500
2408نيروهاي مسلحکپسول - آزيترومايسين - 500mg1388/07/164500