سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
123نيروهاي مسلحکپسول - آزيترومايسين - 250mg1392/03/057000
123نيروهاي مسلحکپسول - آزيترومايسين - 250mg1391/07/125000
123نيروهاي مسلحکپسول - آزيترومايسين - 250mg1388/07/163000