يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
85نيروهاي مسلح70کپسول - آمپي سيلين - 500mg1393/07/011850
85نيروهاي مسلح70کپسول - آمپي سيلين - 500mg1393/07/011850
85نيروهاي مسلحکپسول - آمپي سيلين - 500mg1392/03/051100
85نيروهاي مسلحکپسول - آمپي سيلين - 500mg1391/12/21800
85نيروهاي مسلحکپسول - آمپي سيلين - 500mg1388/07/16580