يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
85نيروهاي مسلح70کپسول - آمپي سيلين - 500mg1393/07/011850
85نيروهاي مسلح70کپسول - آمپي سيلين - 500mg1393/07/011850
85نيروهاي مسلحکپسول - آمپي سيلين - 500mg1392/03/051100
85نيروهاي مسلحکپسول - آمپي سيلين - 500mg1391/12/21800
85نيروهاي مسلحکپسول - آمپي سيلين - 500mg1388/07/16580