پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
84نيروهاي مسلح70کپسول - آمپي سيلين - 250mg1393/07/011100
84نيروهاي مسلح70کپسول - آمپي سيلين - 250mg1393/07/011100
84نيروهاي مسلحکپسول - آمپي سيلين - 250mg1392/03/05700
84نيروهاي مسلحکپسول - آمپي سيلين - 250mg1391/12/21500
84نيروهاي مسلحکپسول - آمپي سيلين - 250mg1388/07/16340