يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
77نيروهاي مسلحکپسول - آموکسي سيلين - 500mg1392/03/072000
77نيروهاي مسلحکپسول - آموکسي سيلين - 500mg1392/04/152000
77نيروهاي مسلحکپسول - آموکسي سيلين - 500mg1391/12/21850
77نيروهاي مسلحکپسول - آموکسي سيلين - 500mg1391/04/19700
77نيروهاي مسلحکپسول - آموکسي سيلين - 500mg1390/05/26560
77نيروهاي مسلحکپسول - آموکسي سيلين - 500mg1388/07/16650