جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
76نيروهاي مسلحکپسول - آموکسي سيلين - 250mg1392/05/101100
76نيروهاي مسلحکپسول - آموکسي سيلين - 250mg1392/03/05770
76نيروهاي مسلحکپسول - آموکسي سيلين - 250mg1391/12/21550
76نيروهاي مسلحکپسول - آموکسي سيلين - 250mg1391/04/19400
76نيروهاي مسلحکپسول - آموکسي سيلين - 250mg1390/05/26320
76نيروهاي مسلحکپسول - آموکسي سيلين - 250mg1388/07/16340