يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
51نيروهاي مسلح70کپسول - آمانتادين - 100mg1393/10/151000
51نيروهاي مسلحکپسول - آمانتادين - 100mg1392/04/10900
51نيروهاي مسلحکپسول - آمانتادين - 100mg1391/12/21500
51نيروهاي مسلحکپسول - آمانتادين - 100mg1391/08/10450
51نيروهاي مسلحکپسول - آمانتادين - 100mg1390/07/20360
51نيروهاي مسلحکپسول - آمانتادين - 100mg1388/07/16250