پنجشنبه 30 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
18نيروهاي مسلح90کپسول - آسيترتين - 25mg1393/08/0150000
18نيروهاي مسلح90کپسول - آسيترتين - 25mg1393/05/0140000
18نيروهاي مسلح85کپسول - آسيترتين - 25mg1393/04/1850000
18نيروهاي مسلحکپسول - آسيترتين - 25mg1392/07/0160000
18نيروهاي مسلحکپسول - آسيترتين - 25mg1391/10/2528600
18نيروهاي مسلحکپسول - آسيترتين - 25mg1388/07/1826740