جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
17نيروهاي مسلح90کپسول - آسيترتين - 10mg1393/08/0124000
17نيروهاي مسلح90کپسول - آسيترتين - 10mg1392/07/0124000
17نيروهاي مسلح85کپسول - آسيترتين - 10mg1393/04/1824000
17نيروهاي مسلحکپسول - آسيترتين - 10mg1392/07/0124000
17نيروهاي مسلحکپسول - آسيترتين - 10mg1391/12/0113785
17نيروهاي مسلحکپسول - آسيترتين - 10mg1388/07/1812349