جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1265نيروهاي مسلحقرص واژينال - تريپل سولفا - -1392/08/202100
1265نيروهاي مسلحقرص واژينال - تريپل سولفا - -1392/04/051600
1265نيروهاي مسلحقرص واژينال - تريپل سولفا - -1391/12/211200
1265نيروهاي مسلحقرص واژينال - تريپل سولفا - -1390/07/03770