يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
451نيروهاي مسلحقرص واژينال - پروستاگلاندين اي 2 ( دينوپروستون ) - 3mg1392/09/10460000
451نيروهاي مسلحقرص واژينال - پروستاگلاندين اي 2 ( دينوپروستون ) - 3mg1392/07/15457500
451نيروهاي مسلحقرص واژينال - پروستاگلاندين اي 2 ( دينوپروستون ) - 3mg1388/07/16175000