جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
451نيروهاي مسلحقرص واژينال - پروستاگلاندين اي 2 ( دينوپروستون ) - 3mg1392/09/10460000
451نيروهاي مسلحقرص واژينال - پروستاگلاندين اي 2 ( دينوپروستون ) - 3mg1392/07/15457500
451نيروهاي مسلحقرص واژينال - پروستاگلاندين اي 2 ( دينوپروستون ) - 3mg1388/07/16175000