سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
924نيروهاي مسلحقرص واژينال - نيستاتين - 100/000u1392/07/012700
924نيروهاي مسلحقرص واژينال - نيستاتين - 100/000u1392/04/101600
924نيروهاي مسلحقرص واژينال - نيستاتين - 100/000u1391/12/211200
924نيروهاي مسلحقرص واژينال - نيستاتين - 100/000u1391/07/10800
924نيروهاي مسلحقرص واژينال - نيستاتين - 100/000u1390/04/152000