چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
846نيروهاي مسلحقرص واژينال - مترونيدازول - 500mg1392/09/201800
846نيروهاي مسلحقرص واژينال - مترونيدازول - 500mg1391/12/211000
846نيروهاي مسلحقرص واژينال - مترونيدازول - 500mg1390/07/04660